Ponuka vzdelávacích kurzov

Prebiehajúce kurzy

Komplexný kurz 10 stretnutí: Profesia Sociálny pedagóg v škole - Možnosť Inovačného vzdelávania
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Komplexný kurz: 10 stretnutí, 1x mesačne, od septembra do júna 2024/25, od 16:30 do 18:00. V prípade, že by ste sa nemohli niektorého zo stretnutí zúčastniť, pošleme Vám z neho záznam. Témy stretnutí sú v súlade s aktuálnymi štandardmi a podpornými opatreniami: Ako si plánovať sociálno-pedagogickú činnosť? (plánovanie, koučing) Ako si zmonitorovať situáciu v škole? (depistáž) Ako viesť agendu o klientovi, resp.ako na kazuistiku žiaka? (evidencia klienta, ŠPT, diagnostika) Ako vytvoriť profylaktické a proinkluzívne prostredie? (profylaxia, spolupráca, sieťovanie multitímy) Ako poskytovať mentoring rodičom a kolegom? (vzdelávanie a konzultácie / mentoring) Ako nastaviť stratégiu prevencie? (prevencia) Ako poskytovať poradenské služby? (poradenstvo) Ako riešiť náročné výchovné situácie? (krízová intervencia) Ako využívať nové a expresívne techniky v činnosti sociálneho pedagóga? - (terapia, filetika) Ako reflektovať svoju prácu? (evalvácia, supervízia)

KRÍZOVÁ INTERVENCIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Na webinári sa naučíme rozpoznávať a identifikovať záťažové situácie, dotkneme sa základných bodov ako v krízovej situácii so žiakmi postupovať, čo robiť a čo nerobiť, aby sme neuškodili. Dozvieme sa základné zručnosti psychosociálnej podpory v školskom prostredí, naučíme sa jednoduché techniky, ako upokojiť seba aj okolie, aby sme zdravo podporili proces dobrého zvládania krízovej situácie. Seminár bude vedený prakticky aj teoreticky. V prípade, že by ste sa nemohli vzdelávania zúčastniť, pošleme Vám z neho záznam.

Zrealizované kurzy

ZMENÍ UMELÁ INTELIGENCIA SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO?
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Umelá inteligencia (AI) zohráva kľúčovú úlohu v transformácii vzdelávania. Vďaka AI môžeme poskytovať personalizované vzdelávanie šité na mieru pre každého žiaka. Tieto inteligentné systémy dokážu analyzovať a porozumieť potrebám a schopnostiam jednotlivcov, čo umožňuje efektívnejšie a zaujímavejšie vyučovanie. Učitelia majú tak nástroj na podporu pokroku žiakov a vytváranie individualizovaných učebných plánov. S výrazným zlepšením výkonu a angažovanosti žiakov má umelá inteligencia potenciál revolučne ovplyvniť budúcnosť vzdelávania.

ŽIAK NA SPEKTRE AUTIZMU V ŠKOLE
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si o špecifikách a odlišnostiach žiaka s PAS, naučíme sa ako si vytvoriť základnú osnovu prípravy na jednotlivé vyučovacie hodiny. Podelíme sa o tipy a rady počas vyučovania, ktoré pomôžu zjednodušiť výklad učiva tak, aby mu žiak s PAS porozumel. Ukážeme si ako upraviť texty v učebniciach a ako si prispôsobiť edukačné pomôcky, ktoré môžu poslúžiť ako metodický materiál pri vyučovaní. Začíname ukážkami z vyučovacích predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika a Biológia pre druhý stupeň.

POTENCIÁLNY BENEFIT V ŠKOLE – PROFESIA SOCIÁLNY PEDAGÓG!
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Sociálni pedagógovia sa čoraz častejšie stávajú súčasťou podporných tímov. Kurz je určený predovšetkým sociálnym pedagógom a ich zamestnávateľom. Sociálnym pedagógom pomôže najmä vo vytyčovaní si prioritných kompetencií na pracovisku, zorientovaní sa v procesných štandardoch, v stanovovaní si krátkodobých a dlhodobých cieľov (ročný plán, stratégia prevencie, efektívne koordinovanie tímu), ktoré účastníci budú môcť nadobudnúť prostredníctvom kazuistík a ukážok z videozáznamov „živých kníh“ (skúsených kolegov), nácvikom praktických aktivít (napr. vzdelávacej aktivity pre učiteľov) a získaní prehľadu o ďalších dostupných zdrojoch (projektoch, manuáloch, technikách) a možnostiach sieťovania ďalších špecialistov.

PRÁCA ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU V MŠ A ZŠ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Na webinári si predstavíme začiatky nášho inkluzívneho tímu, povieme si o prínosoch inkluzívneho vzdelávania v našej škole ako príklad dobrej praxe. Pred piatimi rokmi sme vstupovali na pole neorané, nikto nevedel čo má robiť, ako to má robiť a kde hľadať pomoc a inšpiráciu. Na webinári zazdielame svoje skúsenosti, povieme si o náplni práce jednotlivých členov tímu – školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a pedagogického asistenta. O špecifikách týchto pozícií, ale aj o tom, na čo si dávať pozor a čomu sa vyvarovať. Dotkneme sa koncepcie výučby ako spôsobu uplatňovania princípov inkluzívnej výchovy a vzdelávania v reálnom prostredí školy.

ROZBÚRENÁ MYSEĽ PUBERŤÁKA
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Obdobie puberty a dospievania si často spájame s mnohými presvedčeniami: Deti sa vplyvom hormónov „zbláznia“, sú nezodpovedné, lenivé, nesústredené. Majú sklony k závislostiam, riskantnému správaniu, častejšie porušujú pravidlá. Kvôli sociálnym sieťam sú ovplyvniteľné a ľahko sa nechajú zneužiť. Na webinári si povieme o najčastejších ťažkostiach tohto veku: úzkostné apanické prejavy, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, depresie, genderovu dysfóriu, hľadanie sexuálnej identity, závislosti...

PORUCHY ČÍTANIA A INKLUZÍVNA PODPORA: ŤAŽKOSTI S ČÍTANÍM III.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Poruchy a ťažkosti v čítaní v prvom a druhom vzdelávacom cykle. Rozvoj čítania v druhom vzdelávacom cykle – prechod na druhý stupeň ZŠ. Rozvoj čítania s porozumením. Spolučítanka. Rozvoj čítania s porozumením cez metakognitívne stratégie.

PRÁCA ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU V MŠ A ZŠ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Na webinári si predstavíme začiatky nášho inkluzívneho tímu, povieme si o prínosoch inkluzívneho vzdelávania v našej škole ako príklad dobrej praxe. Pred piatimi rokmi sme vstupovali na pole neorané, nikto nevedel čo má robiť, ako to má robiť a kde hľadať pomoc a inšpiráciu. Na webinári zazdielame svoje skúsenosti, povieme si o náplni práce jednotlivých členov tímu – školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a pedagogického asistenta. O špecifikách týchto pozícií, ale aj o tom, na čo si dávať pozor a čomu sa vyvarovať. Dotkneme sa koncepcie výučby ako spôsobu uplatňovania princípov inkluzívnej výchovy a vzdelávania v reálnom prostredí školy.

DYSLEXIA - ŽIVOT V NEDYSLEKTICKOM SVETE
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si ako sa prejavujú poruchy učenia pri dyslexii, dysgrafii, dysortografii, poruche pozornosti, dyspraxii, dysmúzii a dyspinxii, ADHD - najprv teoreticky a potom príkladmi, z učiteľskej praxe lektorky. Budeme sa venovať témam komunikácie so žiakom s dys, jeho rodičmi, vhodným reakciám učiteľa na vypäté situácie, stratégiám učenia žiakov s dys, well - beingu dyskára, čo všetko môže byť problémom v rámci prostredia triedy, ako spolupracovať v rámci školského podporného tímu, triedneho učiteľa, učiteľského zboru a rodičov.

KRÍZOVÁ INTERVENCIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Na webinári sa naučíme rozpoznávať a identifikovať záťažové situácie, dotkneme sa základných bodov ako v krízovej situácii so žiakmi postupovať, čo robiť a čo nerobiť, aby sme neuškodili. Dozvieme sa základné zručnosti psychosociálnej podpory v školskom prostredí, naučíme sa jednoduché techniky, ako upokojiť seba aj okolie, aby sme zdravo podporili proces dobrého zvládania krízovej situácie. Seminár bude vedený prakticky aj teoreticky.

POTENCIÁLNY BENEFIT V ŠKOLE – PROFESIA SOCIÁLNY PEDAGÓG!
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Sociálni pedagógovia sa čoraz častejšie stávajú súčasťou podporných tímov. Kurz je určený predovšetkým sociálnym pedagógom a ich zamestnávateľom. Sociálnym pedagógom pomôže najmä vo vytyčovaní si prioritných kompetencií na pracovisku, zorientovaní sa v procesných štandardoch, v stanovovaní si krátkodobých a dlhodobých cieľov (ročný plán, stratégia prevencie, efektívne koordinovanie tímu), ktoré účastníci budú môcť nadobudnúť prostredníctvom kazuistík a ukážok z videozáznamov „živých kníh“ (skúsených kolegov), nácvikom praktických aktivít (napr. vzdelávacej aktivity pre učiteľov) a získaní prehľadu o ďalších dostupných zdrojoch (projektoch, manuáloch, technikách) a možnostiach sieťovania ďalších špecialistov.


Logo Univerzitky o.z.