Ponuka vzdelávacích kurzov

Prebiehajúce kurzy

DYSLEXIA - ŽIVOT V NEDYSLEKTICKOM SVETE
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si ako sa prejavujú poruchy učenia pri dyslexii, dysgrafii, dysortografii, poruche pozornosti, dyspraxii, dysmúzii a dyspinxii, ADHD - najprv teoreticky a potom príkladmi, z učiteľskej praxe lektorky. Budeme sa venovať témam komunikácie so žiakom s dys, jeho rodičmi, vhodným reakciám učiteľa na vypäté situácie, stratégiám učenia žiakov s dys, well - beingu dyskára, čo všetko môže byť problémom v rámci prostredia triedy, ako spolupracovať v rámci školského podporného tímu, triedneho učiteľa, učiteľského zboru a rodičov.

PORUCHY ČÍTANIA A INKLUZÍVNA PODPORA: ŤAŽKOSTI S ČÍTANÍM II.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Poruchy a ťažkosti v čítaní v prvom a druhom vzdelávacom cykle. Dyslektické čítanky a bežné čítanky, úpravy a adaptácie textov na čítanie keď to moc nejde, tradičné metódy nápravy porúch čítania a pro-inkluzívne podporné prístupy v triede.

Diferencované učenie vďaka zdravotne znevýhodnenému spolužiakovi
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Radi by sme s Vami zdieľali osobnú prežitú skúsenosť - ako na vzdelávanie žiaka s PAS - z unikátneho pohľadu troch osôb: asistentky/mamy žiaka, učiteľky a mamy spolužiaka. Náš proces prekonávania obáv, kreovania, hľadania a nachádzania ako sa dá, keď sa chce… Skúsenosť je to jedinečná, no naplnená praktickými a prenosnými tipmi, ktorými by sme chceli povzbudiť každého (rodiča, učiteľa, asistenta, či riaditeľa) ako sa dá pristúpiť k diferencovanému učeniu.

PRÁCA SO ŽIAKMI Z MARGINALIZOVANÝCH KOMUNÍT A SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Cieľom webináru je identifikovanie súčasných bariér inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vrátane detí z rómskych marginalizovaných komunít a identifikovať zdroje týchto bariér. Zároveň sa budeme snažiť nájsť možné spôsoby na odstránenie ich príčin. Povieme si o edukácii žiakov zo SZP, ich spôsobe života s cieľom ich pochopiť a na základe toho vytvoriť podmienky pre úspešný výchovno - vzdelávací proces. Budeme diskutovať o riešeniach zefektívnenia našej práce.

KRÍZOVÁ INTERVENCIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Na webinári sa naučíme rozpoznávať a identifikovať záťažové situácie, dotkneme sa základných bodov ako v krízovej situácii so žiakmi postupovať, čo robiť a čo nerobiť, aby sme neuškodili. Dozvieme sa základné zručnosti psychosociálnej podpory v školskom prostredí, naučíme sa jednoduché techniky, ako upokojiť seba aj okolie, aby sme zdravo podporili proces dobrého zvládania krízovej situácie. Seminár bude vedený prakticky aj teoreticky.

Zrealizované kurzy

PRIDAJ K SLOVU JEDNODUCHÚ KRESBU
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Vizuálne stvárnené informácie si dokážeme lepšie pamätať a aj rýchlejšie ich vnímať. V porovnaní s písaným textom ich náš mozog dokáže spracovať až 40 000x rýchlejšie. Po malom tréningu budete schopní vysvetľovať zložité témy pomocou obrázkov. Naučíte sa jednoducho nakresliť slová, myšlienky a súvislosti.

PORUCHY ČÍTANIA A INKLUZÍVNA PODPORA: ŤAŽKOSTI S ČÍTANÍM I.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

V tomto bloku vás prevediem novými teoretickými základmi porúch a ťažkostí v základnej školskej zručnosti. Znie to hrozne, ale je to zaujímavé: Simple view of reading, Garden Variety of Poor Readers, Pseudodyslexia a Dyslexia. Prediktory porúch učenia v ranom veku a vstup do školy, model ťažkosti v čítaní s porozumením.

Podpora duševného zdravia pedagogických a odborných zamestnancov
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Webinár sa venuje problematike duševného zdravia pedagogických a odborných zamestnancov a ich psychickej pohody. Je zameraný aj na ich osobnostný a profesijný rozvoj, posilňovanie zvládania náročných situácií. Mnohí z Vás si v sebe nesú nezodpovedané otázky, ktoré bežné webináre nepokryjú. Na interaktívnom webinári bude priestor na konkrétne otázky na nižšie spomenuté témy, prípadne iné témy, ktoré Vás zaujímajú. Okruhy tém: zdravie, stres, vzťahy, komunikácia, riešenie konfliktov, emócie, myšlienky alebo spánok.

ZMENÍ UMELÁ INTELIGENCIA SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO?
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Umelá inteligencia (AI) zohráva kľúčovú úlohu v transformácii vzdelávania. Vďaka AI môžeme poskytovať personalizované vzdelávanie šité na mieru pre každého žiaka. Tieto inteligentné systémy dokážu analyzovať a porozumieť potrebám a schopnostiam jednotlivcov, čo umožňuje efektívnejšie a zaujímavejšie vyučovanie. Učitelia majú tak nástroj na podporu pokroku žiakov a vytváranie individualizovaných učebných plánov. S výrazným zlepšením výkonu a angažovanosti žiakov má umelá inteligencia potenciál revolučne ovplyvniť budúcnosť vzdelávania.

ŽIAK NA SPEKTRE AUTIZMU V ŠKOLE
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si o špecifikách a odlišnostiach žiaka s PAS, naučíme sa ako si vytvoriť základnú osnovu prípravy na jednotlivé vyučovacie hodiny. Podelíme sa o tipy a rady počas vyučovania, ktoré pomôžu zjednodušiť výklad učiva tak, aby mu žiak s PAS porozumel. Ukážeme si ako upraviť texty v učebniciach a ako si prispôsobiť edukačné pomôcky, ktoré môžu poslúžiť ako metodický materiál pri vyučovaní. Začíname ukážkami z vyučovacích predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika a Biológia pre druhý stupeň.

POTENCIÁLNY BENEFIT V ŠKOLE – PROFESIA SOCIÁLNY PEDAGÓG!
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Sociálni pedagógovia sa čoraz častejšie stávajú súčasťou podporných tímov. Kurz je určený predovšetkým sociálnym pedagógom a ich zamestnávateľom. Sociálnym pedagógom pomôže najmä vo vytyčovaní si prioritných kompetencií na pracovisku, zorientovaní sa v procesných štandardoch, v stanovovaní si krátkodobých a dlhodobých cieľov (ročný plán, stratégia prevencie, efektívne koordinovanie tímu), ktoré účastníci budú môcť nadobudnúť prostredníctvom kazuistík a ukážok z videozáznamov „živých kníh“ (skúsených kolegov), nácvikom praktických aktivít (napr. vzdelávacej aktivity pre učiteľov) a získaní prehľadu o ďalších dostupných zdrojoch (projektoch, manuáloch, technikách) a možnostiach sieťovania ďalších špecialistov.

PRÁCA ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU V MŠ A ZŠ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Na webinári si predstavíme začiatky nášho inkluzívneho tímu, povieme si o prínosoch inkluzívneho vzdelávania v našej škole ako príklad dobrej praxe. Pred piatimi rokmi sme vstupovali na pole neorané, nikto nevedel čo má robiť, ako to má robiť a kde hľadať pomoc a inšpiráciu. Na webinári zazdielame svoje skúsenosti, povieme si o náplni práce jednotlivých členov tímu – školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a pedagogického asistenta. O špecifikách týchto pozícií, ale aj o tom, na čo si dávať pozor a čomu sa vyvarovať. Dotkneme sa koncepcie výučby ako spôsobu uplatňovania princípov inkluzívnej výchovy a vzdelávania v reálnom prostredí školy.

ROZBÚRENÁ MYSEĽ PUBERŤÁKA
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Obdobie puberty a dospievania si často spájame s mnohými presvedčeniami: Deti sa vplyvom hormónov „zbláznia“, sú nezodpovedné, lenivé, nesústredené. Majú sklony k závislostiam, riskantnému správaniu, častejšie porušujú pravidlá. Kvôli sociálnym sieťam sú ovplyvniteľné a ľahko sa nechajú zneužiť. Na webinári si povieme o najčastejších ťažkostiach tohto veku: úzkostné apanické prejavy, poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, depresie, genderovu dysfóriu, hľadanie sexuálnej identity, závislosti...

PORUCHY ČÍTANIA A INKLUZÍVNA PODPORA: ŤAŽKOSTI S ČÍTANÍM III.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Poruchy a ťažkosti v čítaní v prvom a druhom vzdelávacom cykle. Rozvoj čítania v druhom vzdelávacom cykle – prechod na druhý stupeň ZŠ. Rozvoj čítania s porozumením. Spolučítanka. Rozvoj čítania s porozumením cez metakognitívne stratégie.

PRÁCA ŠKOLSKÉHO PODPORNÉHO TÍMU V MŠ A ZŠ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Na webinári si predstavíme začiatky nášho inkluzívneho tímu, povieme si o prínosoch inkluzívneho vzdelávania v našej škole ako príklad dobrej praxe. Pred piatimi rokmi sme vstupovali na pole neorané, nikto nevedel čo má robiť, ako to má robiť a kde hľadať pomoc a inšpiráciu. Na webinári zazdielame svoje skúsenosti, povieme si o náplni práce jednotlivých členov tímu – školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a pedagogického asistenta. O špecifikách týchto pozícií, ale aj o tom, na čo si dávať pozor a čomu sa vyvarovať. Dotkneme sa koncepcie výučby ako spôsobu uplatňovania princípov inkluzívnej výchovy a vzdelávania v reálnom prostredí školy.


Logo Univerzitky o.z.