Ponuka vzdelávacích kurzov

Prebiehajúce kurzy

Komplexný kurz 10 stretnutí: Profesia Sociálny pedagóg v škole - Možnosť Inovačného vzdelávania
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Komplexný kurz: 10 stretnutí, 1x mesačne, od septembra do júna 2024/25, od 16:30 do 18:00. V prípade, že by ste sa nemohli niektorého zo stretnutí zúčastniť, pošleme Vám z neho záznam. Témy stretnutí sú v súlade s aktuálnymi štandardmi a podpornými opatreniami: Ako si plánovať sociálno-pedagogickú činnosť? (plánovanie, koučing) Ako si zmonitorovať situáciu v škole? (depistáž) Ako viesť agendu o klientovi, resp.ako na kazuistiku žiaka? (evidencia klienta, ŠPT, diagnostika) Ako vytvoriť profylaktické a proinkluzívne prostredie? (profylaxia, spolupráca, sieťovanie multitímy) Ako poskytovať mentoring rodičom a kolegom? (vzdelávanie a konzultácie / mentoring) Ako nastaviť stratégiu prevencie? (prevencia) Ako poskytovať poradenské služby? (poradenstvo) Ako riešiť náročné výchovné situácie? (krízová intervencia) Ako využívať nové a expresívne techniky v činnosti sociálneho pedagóga? - (terapia, filetika) Ako reflektovať svoju prácu? (evalvácia, supervízia)

KRÍZOVÁ INTERVENCIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Na webinári sa naučíme rozpoznávať a identifikovať záťažové situácie, dotkneme sa základných bodov ako v krízovej situácii so žiakmi postupovať, čo robiť a čo nerobiť, aby sme neuškodili. Dozvieme sa základné zručnosti psychosociálnej podpory v školskom prostredí, naučíme sa jednoduché techniky, ako upokojiť seba aj okolie, aby sme zdravo podporili proces dobrého zvládania krízovej situácie. Seminár bude vedený prakticky aj teoreticky. V prípade, že by ste sa nemohli vzdelávania zúčastniť, pošleme Vám z neho záznam.

Zrealizované kurzy

DYSLEXIA - ŽIVOT V NEDYSLEKTICKOM SVETE
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si ako sa prejavujú poruchy učenia pri dyslexii, dysgrafii, dysortografii, poruche pozornosti, dyspraxii, dysmúzii a dyspinxii, ADHD - najprv teoreticky a potom príkladmi, z učiteľskej praxe lektorky. Budeme sa venovať témam komunikácie so žiakom s dys, jeho rodičmi, vhodným reakciám učiteľa na vypäté situácie, stratégiám učenia žiakov s dys, well - beingu dyskára, čo všetko môže byť problémom v rámci prostredia triedy, ako spolupracovať v rámci školského podporného tímu, triedneho učiteľa, učiteľského zboru a rodičov.

Život človeka s aspergerovým syndrómom, 2.časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

2. zo série jedinečných webinárov, ktorý prináša náhľad do života človeka s aspergerovým syndrómom cez jeho skutočný príbeh. Prvá časť je odborným úvodom do tematiky žiaka s aspergerovým syndrómom. Dôraz budeme klásť na praktické rady a informácie o špecifikách vnímania a reagovania detí s Aspergerovým syndrómom a ďalšími odlišnosťami vo vnímaní a spracovávaní informácií. Ukážeme si na príkladoch dobrej praxe ako vytvoriť v škole podmienky a úpravy, ktoré môžu pomôcť žiakom s AS počas vyučovania aj mimo neho.

Pridaj k slovu jednoduchú kresbu - 1 časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Vizuálne stvárnené informácie si dokážeme lepšie pamätať a aj rýchlejšie ich vnímať. V porovnaní s písaným textom ich náš mozog dokáže spracovať až 40 000x rýchlejšie. Po malom tréningu budete schopní vysvetľovať zložité témy pomocou obrázkov. Naučíte sa jednoducho nakresliť slová, myšlienky a súvislosti.

Život človeka s aspergerovým syndrómom, 1 časť
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

1. zo série jedinečných webinárov, ktorý prináša náhľad do života človeka s aspergerovým syndrómom cez jeho skutočný príbeh. Webinár má 2 časti. Prvá časť je venovaná hlbšiemu nahliadnutiu do života 8 mladých ľudí s AS, prevažne tínedžerského veku. Cez videoukážku budeme mať možnosť lepšie spoznať a pochopiť aký rozmanitý môže byť život s AS. Druhá časť je autobiografiou dospelej Janky, ktorej diagnostikovali aspergerov syndróm až v dospelom veku. Porozpráva o tom, ako vyzerá jej vnútorná sebadisciplína, ako je možné veľa vecí trénovať, aká je pritom nutná sebareflexia, vľúdnosť a trpezlivosť okolia.

PORUCHY ČÍTANIA A INKLUZÍVNA PODPORA: ŤAŽKOSTI S ČÍTANÍM I.
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

V tomto bloku vás prevediem novými teoretickými základmi porúch a ťažkostí v základnej školskej zručnosti. Znie to hrozne, ale je to zaujímavé: Simple view of reading, Garden Variety of Poor Readers, Pseudodyslexia a Dyslexia. Prediktory porúch učenia v ranom veku a vstup do školy, model ťažkosti v čítaní s porozumením.

Byť pre žiaka dobrý mentor a kouč
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Jedny z najsilnejších rozvojových nástrojov sú mentoring a koučing. Cieľom workshopu nie je vychovávať profesionálnych mentorov a koučov, ale dať k dispozícii nástroje, ktoré ktokoľvek z nás môže využívať pri rozvíjaní druhých. Prejdeme si hlavné rozdiely v mentoringovom a koučingovom prístupe, vyskúšame si niekoľko techník a tí najzanietenejší odídu s konkrétnymi domácimi úlohami

Dyslexia - Život v nedyslektickom svete
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Povieme si ako sa prejavujú poruchy učenia pri dyslexii, dysgrafii, dysortografii, poruche pozornosti, dyspraxii, dysmúzii a dyspinxii, ADHD - najprv teoreticky a potom príkladmi, z učiteľskej praxe lektorky. Budeme sa venovať témam komunikácie so žiakom s dys, jeho rodičmi, vhodným reakciám učiteľa na vypäté situácie, stratégiám učenia žiakov s dys, well - beingu dyskára, čo všetko môže byť problémom v rámci prostredia triedy, ako spolupracovať v rámci školského podporného tímu, triedneho učiteľa, učiteľského zboru a rodičov.

Známkovať? Neznámkovať? Ako pracovať so spätnou väzbou, aby motivovala?
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Spolu sa pozrieme na rôzne prístupy k hodnoteniu / známkovaniu, na formy spätnej väzby a ich výhody a nevýhody, aj na princípy vytvárania psychologicky bezpečného prostredia, či už smerom k žiakom a študentom, alebo v rámci pedagogických tímov. Lukáš je psychológ a vysokoškolský pedagóg. Učí študentov Ústavu aplikovanej psychológie FSEV Univerzity Komenského, ale aj na Pedagogickej fakulte a Fakulte manažmentu UK. Pomáha jednotlivý katedrám zavádzať nové prístupy k interaktívnemu vyučovaniu a experimentovaniu s hodnotením a známkovaním. O svoje skúsenosti sa s vami podelí na online stretnutí.

Vyhorený učiteľ – ako na to!
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Pokud jsme vystaveni stresu dlouhodobě, můžeme vyhořet. Seznámíme se s praktickými technikami, které pomohou při jeho zvládání (mindfulness, meditačné techniky, spánok...) Dozvíte se, co to syndrom vyhoření je, jak se projevuje, jaké jsou rizikové faktory, ale především jaké jsou možnosti prevence. Dále jak pečovat o sebe, vlastní osobní pohodu neboli well-being. Naučíte se, jak si udržet motivaci a spokojenost v osobním i pracovním životě.

Rodičovské zručnosti 21. storočia
AKREDITOVANÝ
Obrázok lektora kurzu

Výkon žiaka a jeho školská úspešnosť závisí do veľkej miery od rodičovskej výchovy. To čo sa deje deťom doma v rodinnom prostredí sa prenáša do školy. Od toho, v akom stave prichádza dieťa z domu závisí, ako reaguje na vyučovaní ale aj mimo neho. Ako sa správa k učiteľom, spolužiakom, ako sa zapája resp. nezapája do aktivít školy, aké školské výsledky dosahuje. Webinár nemá za úlohu suplovať rodiča, ale má ambíciu očami učiteľa v rámci jeho kompetencií nazrieť do rodinného prostredia a pochopiť v čom dieťa vyrastá a pohybuje sa.


Logo Univerzitky o.z.