Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné obchodné podmienky
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti mimovládnej neziskovej, nepolitickej a profesijnej organizácie, Univerzitka, o.z. so sídlom Soblahov 924, 913 38 Soblahov (ďalej aj ako “predávajúceho”) a kupujúceho.
  2. Predávajúci je poskytovateľom vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.
  3. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového portálu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná službu online webináru (ďalej aj ako „Kupujúci“ alebo „Účastník“).
  4. Používaním internetového portálu predávajúceho, potvrdením objednávky a úhradou bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
  5. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia.
 2. Objednávka školenia (webináru)
  1. Pre registráciu na webinár alebo iné školenie je potrebné vybrať si (ďalej spolu len ako „školenie“) si konkrétne školenie kliknutím na Názov vzdelávania a vyplnenie elektronickej prihlášky.
  2. Po záväznom odoslaní prihlášky vám bude zaslané potvrdenie objednávky a faktúra s dátumom splatnosti.
  3. Bližšie informácie o školeniach sú zasielané elektronicky pred termínom ich konania.
 3. Cena školení
  1. Všetky ceny školení sú uvádzané pri vzdelávaní na stránke www.univerzitka.sk.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje Kupujúceho, ktorý má právo pri takto upravených cenách objednávku bezplatne stornovať.
 4. Spôsob úhrady školení – platby
  1. Úhrady za jednotlivé školenia sa realizujú bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
  2. Základnou požiadavkou je vyplnenie fakturačných údajov, kde sa uvádzajú osobné alebo firemné údaje a je potvrdený druh a množstvo objednaných školení.
  3. V prípade záujmu realizovať platbu iným spôsobom ako je uvedené v bode 4.1 VOP, nás kontaktujte na emailovej adrese info@zuzanaoravcova.sk.
 5. Informácia k stornovaniu objednávky školenia
  1. Školenie je možno bezplatne raz stornovať najneskôr 3 pracovné dni pred jeho samotným dátumom konania. Ak bola úhrada už zrealizovaná, bude účastníkovi poskytnutý náhradný termín. Ak účastníkovi náhradný termín nevyhovuje, prípadne nebude k dispozícii iný náhradný termín, bude mu platba vrátená.
   V prípade stornovania v čase kratšom ako sú 3 pracovné dni pred dátumom konania školenia bude účtovaný storno poplatok vo výške 100% z ceny školenia. Kupujúcemu v takomto prípade ponúkame možnosť pozvať na školenie, ktorého sa nemôže zúčastniť, svojho náhradníka. Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese info@zuzanaoravcova.sk.
  2. Univerzitka, o.z. ako organizátor školenia môže zo závažných dôvodov zmeniť termín konania, príp. lektora. O zmene bude informovať registrovaných účastníkov vždy emailom.
 6. Dodacia lehota
  1. Kupujúci obdrží na ním zadanú emailovú adresu po zaplatení potvrdenej objednávky potvrdzujúci email.
 7. Odstúpenie, neuskutočnené školenia a reklamácie
  1. V prípade, ak sa školenie neuskutoční z dôvodu na strane Lektora, vyhlási Lektor náhradný termín konania školenia. V prípade, ak Účastník školenia nemá záujem o účasť na školení v tomto náhradnom termíne je oprávnený požiadať o vrátenie kúpnej ceny, ktorá bude vrátená rovnakým spôsobom, akým ju účastník uhradil (pokiaľ sa nedohodnú inak).
  2. Lektor (zastúpený Univerzitkou) je povinný Účastníkov školenia bezodkladne informovať o zmenách vzťahujúcich sa na školenie, najmä na zmenu času, miesta, prípadne zrušenie školenia.
  3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne potom, ako sa o nedostatkoch zakúpených služieb Predávajúceho dozvedel, a to zaslaním písomnej reklamácie na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo na emailovú adresu info@zuzanaoravcova.sk.
  4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a Kupujúceho písomne (elektronicky/poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa jej obdržania.
  5. Predávajúci prijíma v mene Lektora reklamácie ohľadom poskytovania služieb.
  6. V prípade, ak je predmetom reklamácie funkčnosť webovej stránky, záujemca je povinný zaslať reklamáciu na emailovú adresu Predávajúceho v tvare: info@zuzanaoravcova.sk , a/alebo fyzickou poštou na adresu sídla Predávajúceho.
  7. Kupujúci ktorý si objednal službu, poskytujúcu elektronický obsah, odsúhlasením obchodných podmienok stráca právo na odstúpenie od zmluvy ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 8. Alternatívne riešenie sporov
  1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@zuzanaoravcova.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.
 9. Vyhotovenie záznamov zo školení
  1. Kupujúci berie na vedomie, že na všetkých školeniach organizovaných predávajúcim je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií bez písomného súhlasu predávajúceho. Uvedená skutočnosť je z dôvodu ochrany duševného vlastníctva predávajúceho, autorov tretích osôb. Porušenie zákazu a akékoľvek vytváranie záznamov bez súhlasu predávajúceho a následné neoprávnené zverejňovanie bude sankcionované vo výške 100-násobku aktuálnej cenníkovej ceny konkrétneho školenia.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
  2. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
  4. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky školenia prostredníctvom www.univerzitka.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje budú použité na spracovanie objednávky, zjednodušenie používania webovej stránky a na iné účely opísané v dokumente Ochrana osobných údajov.
 • Obchodné podmienky sú platné od 10.12.2021 do odvolania.

Logo Univerzitky o.z.