Občianske združenie Univerzitka

Odrážka v tvare srdiečka

Univerzitka je inkluzívna platforma, ktorá systematicky a komplexne pomáha a podporuje deti a dospelých so špeciálnymi potrebami, deti a dospelých v ťažkostiach, podporuje emocionálne zdravie všetkých detí aj dospelých.

Odrážka v tvare srdiečka

Univerzitka je vzdelávacie, poradenské a terapeutické centrum. Jej poslaním je poskytovať celoživotnú podporu deťom, podobne aj ich zákonným zástupcom, odborníkom a všetkým, ktorí sa chcú podieľať na ich výchove, vzdelávaní a príprave na zamestnanie.

Odrážka v tvare srdiečka

Pomáha deťom dostať kvalitné vzdelanie, ktoré bude rozvíjať ich nadanie, potenciál a zručnosti. Pomáha im a ich rodinám viesť dôstojný a zmysluplný život.

Životopis štatutárky OZ Univerzitka

PhDr. Zuzany Oravcovej

Fotka Zuzany Oravcovej

Odborné vzdelanie

Gestalt psychoterapia – certifikovaný psychoterapeut

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, akreditácia

2005–2009

Neurofeedback terapeut

Slovenská asociácia pre biofeedback a neuroreguláciu, Neurofeedback inštitút

2008–2009

VŠ - PdFUK, rigorózna skúška - doktor filozofie PhDr.

2003, Bratislava

Karlova univerzita Praha - Špeciálna pedagogika ŠVVP

2015, Praha

Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých – PDCS

2021

Transformačná systematická terapia, Liečba z traumy rodinného násilia pomocou transformačnej systematickej terapie

2007, Kathlyne Maki-Banhen, Kanada

Práca s traumou, terapia zameraná na riešenie

2010, Helene Dellucci, Lyon - Francúzsko

INPP – akreditovaný špeciálny pohybovo vzdelávací program pre rozvoj centrálneho nervového systému, motoriky, koordinácie a rovnováhy

2021, Praha

Práca s telom v psychoterapii, stabilizačné postupy

2010-2011, Praha

Programe „Say it straight“ - Inštitút rodinnej psychoterapie

2002, Virginia Satir

Špecializovaný program pre prácu v primárnej prevencii drogových závislostí

2002

Biznis koučing, Life koučing – akredit. Ministerstva školstva

2016

Supervízia poradenskej a terapeutickej práce s klientom, vzdelávanie akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny

2006-2008

Poradenské skupiny pre deti rozvodu

2006

Supervízia

2021, Jay Lewin, Florida - USA

Koučovací program „EmMotivo“

zuzanaoravcova.sk linkedin.com

so zameraním sa na duševné zdravie zamestnancov EAP (Employee Assistance Program) a špecializácia na ľudí s apergerovým syndrómom

Vybrané referencie v rámci „EmMotivo“

Accenture, Drogery market, HB reavis (Hub Hub), KOSIT, Henkel, Lenovo, EY, Deloitte, Generali

HR poradca pre osobnostný rozvoj pri výberových konaniach zamestnancov

Odborná prax

Štátny pedagogický ústav - vzdelávanie pre 21.storočie

tvorba inkluzívneho vzdelávania na Slovensku

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

externý expert – tvorba intelektuálnych výstupov

Centrum Inkluzívneho vzdelávania

metodické, supervízne služby, lektor webinárov

Centrum včasnej intervencie Trenčín

cvitrencin.sk

spoluzakladateľka (supervízia)

Občianske združenie AUTIS

autis.sk

zakladateľka

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom v Trenčíne

zriaďovateľka

Špecializované zariadenie pre deti s autizmom v Soblahove

zriaďovateľka

Program EmMotivo – EAP

zuzanaoravcova.sk linkedin.com

koporátni klienti a špecializácia na ľudí s aspergerovým syndrómom

Súkromná terapeutická prax v Trenčíne a v Bratislave

poradna-trencin.sk

Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

externý lektor

Akadémia vzdelávania v Trenčíne

externý lektor

Centrum poradensko – psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu v Bratislave, územné pracovisko Trenčín

odborný poradca

Referát poradensko-psychologických služieb

odborný poradca, koordinátor pracoviska a terapeut


Logo Univerzitky o.z.