Diagnostika deficitov čiastkových funkcii podľa
Brigitte Sindelar

Metodiku vyvinula rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar. Je určená na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácii. Teoretický model opierajúci sa o poznatky z kognitívnej psychológie, vývinovej psychológie a neuropsychológie, z ktorého autorka vychádza sa orientuje na „celok“ procesov spracovávajúcich informácie („čiastkové výkony“) z pohľadu prepojenia jednotlivých elementov.

Čiastkový výkon a oslabenia čiastkového výkonu (deficity čiastkových funkcií) – Čo je to?

Najčastejší dôvod, prečo sa deti dostanú k psychológovi sú poruchy učenia a správania. Pritom častejšie rodičia pokladajú za dôležitejšie poruchy učenia ako nápaditosti v správaní dieťaťa.

Možné príčiny týchto problémov v učení a správaní sú rozmanité. Radi by sme tu odkryli niektoré, ktoré sa v posledných rokoch vyskytujú stále častejšie a sú to práve deficity čiastkových funkcií. Výskumy poukazujú na to že asi 20% všetkých detí trpí deficitmi čiastkových funkcií.

Čo to ten deficit čiastkovej funkcie je?

Aby sme zrozumiteľnejšie priblížili pojem deficitu čiastkových funkcií, radi by sme použili obrázok. Predstavte si dieťa ako strom (obr. 1). Ak vychádzame z tohto obrazu, potom všetko to, čo v okamihu stretnutia s dieťaťom, vtedy, tu a teraz, v prítomnosti, na ňom môžeme pozorovať, je v korune stromu. V korune stromu si teda predstavujeme aktuálny stav vývinu dieťaťa, všetky jeho schopnosti, obratnosť, spôsoby správania, ktoré v momente, v okamihu stretnutia s dieťaťom môžeme sledovať.

Aktuálny stav vývinu dieťaťa
obr. 1

Podľa toho, v ktorom životnom období sa s dieťaťom stretávame, môžeme v korune stromu pozorovať rôzne faktory. Ak sa stretneme s dieťaťom v období, kedy navštevuje materskú škôlku, môžeme pozorovať jeho porozumenie reči, jeho schopnosť rečového vyjadrovania, jeho grafomotorické výkony, jeho schopnosť integrovať sa do spoločenstva vrstovníkov atď (obr. 2).

Aktuálny stav vývinu dieťaťa
obr. 2

V oblasti kmeňa a koreňov ležia jednotlivé čiastkové funkcie alebo čiastkové výkony, ktoré potom zrejú behom vývinu dieťaťa, vstupujú do vzájomných spojitostí, aby strom harmonicky košatel. Synonymá pre výraz čiastkovej funkcie môžu byť i pojmy “bazálna funkcia” alebo “základné funkcie”.

Tieto čiastkové funkcie sa u väčšiny ľudí rozvíjajú rovnomerne. Môžu byt rozvinuté rovnomerne priemerne, alebo rovnomerne nadpriemerne, alebo rovnomerne podpriemerne. Vždy, keď’ sa čiastkové funkcie rozvíjajú rovnomerne a žiadne rušivé faktory tento vývoj neovplyvňujú, rozrastá sa i koruna stromu harmonicky.

Ak hovoríme o dieťati s deficitom čiastkových funkcií, hovoríme o dieťati, ktorého úroveň vývinu nie je v týchto bazálnych, či čiastkových funkciách harmonicky rozvinutá. Obraciame sa na dieťa, ktoré v oblasti týchto čiastkových funkcií, týchto bazálnych funkcií vyššieho myslenia vykazuje nepravidelný vývin. To znamená, že najmenšie stavebné kamene vyšších procesov myslenia sú u týchto­ detí nezrelé, sú omnoho menej rozvinuté, ako ostatné stavebné kamene. Táto nerovnováha vo vyzrievaní bazálnych funkcií alebo čiastkových výkonov sa však väčšinou nezistí vo veku, ktorý si musíme predstaviť v oblasti koreňov a kmeňa, totiž v dojčenskom a rannom detskom veku. Ako bolo už skôr spomenuté, najčastejšie sa deficity čiastkových funkcií prejavia v školskom veku, teda v životnom období, v ktorom sa pôsobenie deficitov čiastkových funkcií uplatní ako symptóm porúch učenia alebo správania (obr. 3). Poruchy učenia a správania sú teda nepravidelnosťami, nerovnomerným dozrievaním v korune, ktoré môžu byť podmienené parciálnou nezrelosťou v čiastkových funkciách.

Aktuálny stav vývinu dieťaťa
obr. 3

Ak sa domnievate, že Vaše dieťa by mohlo mať oslabenie čiastkového výkonu (oslabenie v nejakej kognitívnej funkcii vnímania), pretože Vaše dieťa má napr. ťažkosti v porozumení reči, problémy pri čítaní, písaní alebo počítaní, alebo pozorujete na vašom dieťati poruchy koncentrácie ADHD a ADD, nápaditosti v správaní ako je hyperaktivita a iné neváhajte nás kontaktovať. Tréning oslabeného čiastkového výkonu dokáže pomôcť vo všetkých týchto oblastiach.

Na prvom stretnutí prebehne diagnostika deficitov čiastkových funkcii pomocou metódy pani Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar, plus krátky anamnestický rozhovor.

Na druhom stretnutí Vás a Vaše dieťa detailne oboznámime s vyhodnotením testu. Ak bude prítomné oslabenie čiastkového výkonu jednej alebo viacerých čiastkových funkcií, zostavíme Vášmu dieťaťu na mieru šitý tréningový program (terapeutický plán).

Tréning oslabení čiastkových funkcií sa bude realizovať v Univerzitke po dohodne s rodičmi, alebo v domácom prostredí (pomocou tréningového programu Dr. Sindelar).

Diagnostiku a zostavenie terapeutického plánu u nás zastrešuje PaedDr. Alena Litvik Dufeková, PhD. certifikovaný tréner metódy B. Sindelar.


Logo Univerzitky o.z.