Inkluzívna platforma - vzdelávacie, poradenské a terapeutické centrum
Volunteer program (dobrovoľníci)

Zakladateľka
Zuzana Oravcová

Fotka Zuzany Oravcovej

Zuzana Oravcová
psychoterapeut, kouč a pedagóg

Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku v procese výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých osôb s poruchami autistického spektra na Karlovej univerzite v Prahe.
Je psychoterapeut, absolvovala certifikované štúdium Gestalt psychoterapie. Vedomosti čerpá zo svojej 20 ročnej praxe, no najviac ju naučili dospelí autisti, ktorí sú pre ňu zdrojom nekonečnej inšpirácie. Hlavne vďaka nim dokáže lepšie pochopiť myslenie, vnímanie a prežívanie deti so špeciálnymi potrebami.

Logo Univerzitky o.z.
Jakub - Peer konzultant

Peer konzultant Jakub

Fotka konzultanta Jakuba

Jakub má 19 rokov, študuje bilingválne na Obchodnej akadémii v Martine. Získal ocenenie sebaobhájca roka 2021. Píše a prekladá články týkajúce sa autizmu a psychológie vo všeobecnosti. Má bohaté osobné skúsenosti s autizmom a sám má diagnostikovaný Aspergerov syndróm. Od 17 rokov žije úplne samostatne.
V Univerzitke je plnohodnotným členom tímu a pomáha deťom na autistickom spektre a ich rodičom zvládať životné situácie. Sám si podobnými situáciami a problémami prechádzal a prechádza. Okrem problémov s ktorými sa často stretávajú osoby na autistickom spektre si prešiel aj psychickými problémami, vďaka čomu vie skvelo poradiť takmer každému.
Máš na mňa nejakú otázku? Spýtaj sa ma čokoľvek.

Logo Univerzitky o.z.
Harvardik

Expertný tím
Erik Žovinec

Fotka Erika Žovinca

doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
špeciálny pedagóg, lektor, konzultant a terapeut v špeciálnopedagogickom poradenstve

Vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta: učiteľstvo špeciálnych škôl: pedagogika mentálne postihnutých. Rigorózne a doktorandské štúdium absolvoval na PF UKF v Nitre. Odborná prax: prípravný ročník pre deti s poruchami reči pri ZŠ v Hlohovci, špeciálnopedagogická poradňa Hlohovec, Pedagogicko-psychologická poradňa Hlohovec, Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre, Libra n.o. Hlohovec.
FIE I, II, FIE Basic – certifikovaný terapeut ICELP Izrael. Vedecké zameranie: problematika pedagogickej inklúzie výnimočných žiakov, prevencia a terapia špecifických vývinových porúch učenia.

Vysokoškolskí pedagógovia

Ak ste vysokoškolský pedagóg a prichádzate do styku so študentami s ŠVVP, radi Vám poradíme v rámci získania a prehĺbenia kompetencií a odporúčaní pre prax. V rámci webinárov Zuzany Oravcovej na pôde Univerzity Komenského (Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami) sa dozviete viac v tomto dokumente.

Pomoc pre zamestnávateľov

Ak ste zamestnávateľ ľudí so špeciálnymi potrebami, radi Vám poradíme a pomôžeme zorientovať sa v danej oblasti.
Skúsenosti firiem, praktické rady a odpovede na najčastejšie otázky ku zamestnávaniu ľudí so zdravotným znevýhodnením nájdete v Príručke pre zamestnávateľov, na ktorej spolupracovala aj Zuzana Oravcová s portálom profesia.sk.
K danej tému sa dočítate v Príručke pre zamestnávateľov.

Podpora inklúzie na školách

Ak ste riaditeľ školy (škôlky), učiteľ, alebo iný pedagogický alebo odborný zamestnanec a vašu školu (škôlku) navštevujú žiaci so špeciálnymi potrebami, radi Vám pomôžeme odbornou radou, alebo poskytnutím odborného školenia vo vašom proinkluzívnom napredovaní. Univerzitka uzavrela spoločnú dohodu s Inklucentrum (Centrum inkluzívneho vzdelávania) o spolupráci pri spoločnej advokačnej, prípravnej a implementačnej podpore inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.

Logo Univerzitky o.z.

Volunteer program
Dobrovoľníci

Univerzitka sa snaží zapojiť do svojich aktivít aj študentov stredných a vysokých škôl, firmy, ktoré sa venujú filantropii a všetkých, ktorí majú k pomáhaniu blízko a sú naklonení venovať svoj čas a energiu dobrovoľníctvu. Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí dosahovať ciele Univerzitky, napĺňať jej poslanie a prispievať k šťastiu a spokojnosti našich detí a ich rodín. Dobrovoľníctvom sa snažíme zároveň motivovať mladých ľudí k pomáhaniu, empatii, inkluzívnym hodnotám a prispievať tak k pozitívnej zmene.
Dobrovoľníci sa môžu zapojiť do voľnočasových záujmových, vzdelávacích a tvorivých aktivít s deťmi, doučovania detí, denných táborov, workshopov, organizovaní podujatí a pod. Uvítame aj vlastné kreatívne nápady dobrovoľníkov. Kto by mal záujem pomáhať filantropicky v Univerzitke radi ho zaškolíme a privítame v našom rozrastajúcom sa tíme.

Stratégia inklúzie
Riešiteľský tím

Fotka riešiteľského tímu

Na pôde Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) pripravujeme stratégiu inkluzívneho vzdelávania, komplexný katalóg podporných opatrení. Riešiteľský tím: Erik Žovinec, Barbora Sender, Masha Orogváni, Zuzana Oravcová.

Logo Univerzitky o.z.

Program
Harvardík

Logo Harvardíku

Program Harvardík sa v spolupráci so strednými školami a univerzitami v úzkom prepojení na odborníkov ako aj dobrovoľníkov snaží hľadať a rozvíjať talent a výnimočnosť detí so špeciálnymi potrebami a detí v ťažkostiach. Pomáha deťom dostať kvalitné vzdelanie, ktoré bude rozvíjať ich potenciál a zručnosti.
Veľa detí napr. na spektre autizmu, hlavne detí s aspergerovým syndrómom disponuje talentom – špeciálnym záujmom a hyperfocusom na istú tému. Svojmu záujmu venujú množstvo času a energie až prestávajú často vnímať okolitý svet. Záujem sa stáva pre nich nesmierne dôležitý, nachádzajú v ňom zmysel života.
Správna a včasná identifikácia a smerovanie potenciálu týchto detí môže v budúcnosti priniesť veľmi zaujímavý level prínosu samotným deťom ale aj spoločnosti. Zapojením sa do programu deti nebudú stigmatizované, ale naopak dostanú šancu byť úspešné a viesť v budúcnosti šťastný a plnohodnotný život.
Program HARVARDÍK prepája vzdelávanie s budúcou kariérou dieťaťa/študenta a smerovaním k budúcim potenciálnym zamestnávateľom.
Ukážka príkladu talentu autistického človeka tu.


Logo Univerzitky o.z.