Ponuka našich služieb

CENTRUM PODPORY UNIVERZITKA PRE DETI A DOSPELÝCH SO ŠVVP

Poradenské, vzdelávacie a terapeutické centrum pre deti a dospelých so špeciálnymi potrebami, ich rodinných príslušníkov, školy, odborníkov a všetkých, ktorí sa chcú a môžu podieľať na ich výchove a vzdelávaní.

PONÚKA

Špeciálny rozvojový - vzdelávací program, ktorý sa realizuje v rámci integrácie a inklúzie detí so špeciálnymi potrebami, ktoré navštevujú bežné materské, základné, stredné a vysoké školy. Program sa realizuje priamo v škole, v Centre UNIVERZITKA alebo po dohode inou formou.

PROGRAM ZAHŔŇA

Odrážka odseku

Sociálnu intervenciu – program rozvoja sociálnych zručností (nácvik sociálnej komunikácie pre jednotlivca aj skupinu detí, nácvik sebaobslužných činností, nácvik stratégii zvládania záťažových situácií...).

Odrážka odseku

Pedagogickú intervenciu - priama pomoc konkrétnym žiakom počas celej školskej dochádzky, podpora pri príprave žiaka na vyučovanie.

Odrážka odseku

Vzdelávací program Soft skills (životných zručností) - oblasť adaptácie, komunikácie, vzťahov, kooperácie, podpory, silných stránok, riešenia konfliktov, duševného zdravia, zvládania stresu, kritického myslenia, sebauvedomovania. Program je určený pre mladých dospelých so ZZ a učí zručnostiam potrebným na získanie a udržanie si pracovného miesta a na život všeobecne.

Odrážka odseku

Podpornú svojpomocnú skupinu detí so zdravotným znevýhodnením (príležitosť stretnúť sa, komunikovať, venovať sa aktivitám podľa potrieb detí).

Odrážka odseku

Metodickú pomoc školám pri príprave a realizácii IVVP. V prípade záujmu zabezpečuje aj školského konzultanta.

Odrážka odseku

Vzdelávanie a poradenstvo pre celú rodinu dieťaťa so ŠVVP (súrodenci, kríza v rodine...). Pre staršie deti a študentov so znevýhodnením poskytuje poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci, kariérového poradenstva a prevencie pred sociálno patologickými javmi – závislosť, šikana...

Odrážka odseku

Terapeutickú pomoc pre deti a rodičov– pocity smútku, úzkosti, beznádeje, hnevu, tlaku, stresu, zníženého sebavedomia a podobne.

Odrážka odseku

Facilitáciu rodičovských podporných skupín, pomoc pri riešení vzniknutých problémov a záťažových situácií v rodine.

Odrážka odseku

Vzdelávanie odborníkov (pedagógov, pedagogických asistentov, školské podporné tímy) v spolupráci s Inklucentrom Bratislava prezenčne aj online cez workshopy a webináre. Možnosť získania kreditov.

Odrážka odseku

Metodické a supervízne služby formou prípadových štúdií v materských, základných, stredných a vysokých školách.

Odrážka odseku

Starostlivosť o duševné zdravie učiteľov a ľudí, ktorí sa zúčastňujú na výchove a vzdelávaní detí so ŠVVP cez individuálne terapie, koučing, workshopy a webináre.


Logo Univerzitky o.z.