Akreditácia na inovačné vzdelávanie

OZ Univerzitka je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Rozhodnutie ministerstva (pdf verzia). - Odborným garantom Inovačného vzdelávania je PhDr. Zuzana Oravcová.

U nás môžete absolvovať dlhodobé aj krátkodobé akreditované kurzy. Krátkodobé kurzy je možné využiť ako aktualizačné vzdelávanie. Zároveň účasťou na kurzoch si môžete zabezpečiť aj prípravu na atestačné konanie – atestačné portfólia (potvrdenia, osvedčenia).

Možné je vyskladať si vzdelávanie z ponuky webinárov a workshopov podľa vašich potrieb. Pri každom popise vzdelávania nájdete cenu, presný dátum a čas vzdelávania. Deň pred začiatkom podujatia bude prihláseným účastníkom zaslaný mailom link na účasť na vzdelávaní. Po jeho skončení mu bude vystavené potvrdenie o účasti.

Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania Vám vystavíme za 50 hodín vzdelávania - min. 10 webinárov z našej ponuky podľa vášho výberu. Po absolvovaní min. 10 webinárov bude potrebné z Vašej strany zaslať na nám email na info@univerzitka.sk, s informáciami:

  • názvy a termíny absolvovaných webinárov,
  • do predmetu správy napísať vaše meno, priezvisko a text "inovačné vzdelávanie",
  • ako prílohu vložíte 10 vypracovaných úloh k piatim webinárom alebo zvolíte alternatívnu formu - 1 úloha za všetkých 10 absolvovaných webinárov.

Úlohy zašleme každému účastníkovi mailom. Následne dostanete od nás termín na krátke prezentovanie a diskusiu k vypracovaným úlohám. Úspešným absolvovaním prezentácie dostanete od nás poštou Osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania.

Osvedčenie Vás oprávňuje žiadať o 3 – 12 %príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa.

Zákony k preštudovaniu:

  • Zákon 138/2019, § 55 ods. 3 za absolvovanie minimálne 50 hodín získava účastník osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. Za absolvovanie 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %, čiže 200 hodín inovačného vzdelávania. Príplatky v max. výške 12 % je možné získavať aj za iné druhy vzdelávania.
  • Zákon 138/2019, § 64 ods. 2 si môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (robiť si ho ale môže už aj počas adaptačného) a bude sa mu vyplácať 7 rokov od kedy ho uplatní u zamestnávateľa.
  • § 14 ods. e) zákona 553/2003 Z.z. – výška príplatku za profesijný rozvoj.
  • Pokyn ministra 39/2017 – akreditovaným vzdelávaním získate profesijné kompetencie k atestačnému portfóliu, pričom po absolvovaní našich kurzov dostávate v certifikáte aj informáciu o získaných kompetenciách pre účely atestačného portfólia k prvej alebo druhej atestácii.

Logo Univerzitky o.z.