Ponuka našich služieb

Krúžok detského programovania

Programovací jazyk: Scratch

Špeciálny rozvojový - vzdelávací program, ktorý sa realizuje v rámci integrácie a inklúzie detí so špeciálnymi potrebami, ktoré navštevujú bežné materské, základné, stredné a vysoké školy. Program sa realizuje priamo v škole, v Centre UNIVERZITKA alebo po dohode inou formou.

Programovací jazyk Scratch z dielne MIT (The Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA) je nový programovací jazyk určený predovšetkým deťom. Krúžok Detského programovania využíva hravosť detí, ich spontánnosť a prirodzenosť. Cez krúžok podporujeme ich záujem, často skrytý talent, ktorý v mnohých ohľadoch zostáva nepovšimnutý.

Krúžok Detského programovania deťom citlivo a s ohľadom na ich vek a schopnosti pomáha naučiť sa kreatívne myslieť, systematicky uvažovať a spolupracovať, programovať si svoje vlastné interaktívne príbehy, hry a animácie. Deti sa naučia dôležité stratégie pre riešenie problémov, navrhovať projekty atď.

Pre deti je to zároveň príležitosť sa stretnúť v spoločnom priestore, v ktorom sa môžu rozprávať, naučiť sa identifikovať a vyjadrovať svoje pocity, porozumieť si navzájom, naučiť sa sebaovládaniu, sebaúcte a spolupráci. S deťmi sa spoločne rozprávame, zdieľame svoje pocity a myšlienky, výtvory a nápady, pomáhame si vzájomne a spoločne zvládame záťažové situácie a problémy, ktoré sa vyskytnú počas našich stretnutí aj mimo nich. Výsledkom je dobrý pocit detí, spokojnosť z učenia, komunikácie a kamarátstiev.

Vek detí nie je určujúci, záleží na schopnostiach detí, ich záujme a chuti programovať.

Miesto a forma: priestory Univerzitky, prezenčná forma

Termín: Jeden krát do týždňa v čase po dohode s rodičmi detí. Krúžok je uzavretý, počas realizácie krúžku nie je možné nahlasovať a prijímať nové deti.

Nahlasovanie detí do nového krúžku je možné cez mailovú adresu info@zuzanaoravcova.sk, alebo priamo na tel. č. 0903 268 644. Nový krúžok sa otvorí vždy po obsadení kapacity krúžku 5 detí.

Odborný garant krúžku: Ondrej Riečičiar
V prvej fáze Ondrej pomohol rozvíjať myšlienku krúžku a svojimi názormi prispieva tak k obsahovej stránke programovania ako aj pri vzdelávaní lektorky krúžku.

Lektorka Kurzu: Lucia Jančová
Lucia sa podieľa na príprave a hodnotení jednotlivých stretnutí a priamo pracuje s deťmi počas krúžku.

Supervízor krúžku: Zuzana Oravcová
Pravidelne komunikuje s rodičmi detí, zúčastňuje sa na pravidelných supervíznych stretnutiach s lektorkou a odborným garantom krúžku.

Cieľom našich krúžkov v Univerzitke je rozvíjať a podporovať kognitívny, sociálny a emocionálny rozvoj detí.

IT krúžok

1 modul: Tvorba webovej stránky v HTML a CSS

Vek detí: Druhý stupeň ZŠ, študenti na stredných školách

Forma: dištančná, online

Obsah krúžku: Kurz sa obsahom vždy prispôsobuje schopnostiam, vedomostiam a zručnostiam detí, ktoré sa krúžku zúčastnia. Má niekoľko modulov. 1 modul trvá 2 mesiace.

1 modul: V tomto kurze sa budeme venovať tvorbe webstránok v HTML – Hypertextový značkovací jazyk určený na vytváranie webových stránok a CSS – jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie internetových dokumentov.
Písanie kódu v HTML a CSS predstavuje úvod do programovania. Dajú sa tu ľahko pochopiť základné princípy písania kódu, jeho sémantika a syntax. Môže sa tu nájsť či už človek, ktorého viacej priťahuje tvorba vzhľadu webových stránok alebo kódovanie jej funkcionality.
Na konci kurzu by mal byť každý účastník schopný vytvoriť webovú stránku, ktorá bude predstavovať osobný profil, ako napríklad životopis.

Obsah stránky bude nasledovaný:

  • základné rolovacie menu s ponukou odkazov na rôzne časti webu
  • tvorba hlavných nadpisov a podnadpisov a ich následné vizuálne formátovanie
  • tvorba sekcie obrázkov s animáciami
  • tvorba sekcie so zoznamom obľúbených koníčkov a jej štýlovanie v CSS
  • tvorba pozadia – práca s farbami, kódovanie farieb – HEX a RGB
  • tvorba pozadie pomocou obrázkov a vizuálne formátovanie v podobe animácií
  • vytvorenie formuláru na odoslanie so základnými atribútmi (meno, priezvisko , email, text správy, tlačidlo na odoslanie správy)
  • tvorba pätičky webovej stránky, ktorá obsahuje odkazy na sekcie danej stránky

Cieľom projektu je pochopenie základných princípov programovania a schopnosť naučiť sa písať kód v HTML a CSS. Pri formátovaní web stránky budeme taktiež využívať konzolu v Google Chrome, ktorá nám pomôže rýchlejšie a jednoduchšie pracovať s vizuálnou stránkou nášho projektu. Na písanie kódu je potrebné vývojárske prostredie. Na písanie HTML a CSS kódu nám postačí jednoduchý textový dokument alebo notepad, ktoré sú štandardným vybavením každého počítača. Náš kód však budeme písať vo vývojárskom prostredí Visual Studio Code. Je to vývojárske prostredie od spoločnosti Microsoft, ktoré je možné stiahnuť zdarma cez internetový prehliadač. Jeho hlavnou výhodou je, že v tomto prostredí je možné písať kódy aj v zložitejších programovacích jazykoch ako je Python, Java, JavaScript a podobne. Rozšírenia, ktoré je možné stiahnuť a nainštalovať úplne zdarma nám budú veľkou oporou a pomôckou pri písaní kódu.

Termín: Jeden krát do týždňa v čase po dohode s rodičmi detí. Krúžok je uzavretý, počas realizácie krúžku nie je možné nahlasovať a prijímať nové deti.

Maximálny počet detí krúžku: 3

Odborný garant krúžku: Patrik Csordas
Svojimi názormi prispieva tak k obsahovej stránke programovania ako aj pri vzdelávaním lektora krúžku.

Lektor kurzu: Šimon Oravec
Šimon ukončil bakalárske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave a pokračuje v inžinierskom štúdiu. Podieľa sa na príprave a hodnotení jednotlivých stretnutí a priamo pracuje s deťmi počas krúžku.

Supervízor krúžku: Zuzana Oravcová
Pravidelne komunikuje s rodičmi detí, zúčastňuje sa na pravidelných supervíznych stretnutiach s lektorom a odborným garantom krúžku.


Logo Univerzitky o.z.